ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16

- Thursday, September 19, 2019

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය සහ ඊට අදාළ නාමයෝජනා කැඳවීමේ දිනය ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන
ගැසට් නිවේදනය

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කරන ලදි.
ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය සහ ඊට අදාළ නාමයෝජනා කැඳවීමේ දිනය ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන ගැසට් නිවේදනය ඊ යේ  මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කරන ලදි.
නොවැම්බර් 16වන දා ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ලෙසත්, ඔක්තෝම්බර් 7 වනදා
නාමයෝජනා කැඳවන දිනය ලෙසත් නම් කර ඇති බවටයි වාර්තාවන්නේ.
Next Post This Older
 

Start typing and press Enter to search